Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR is het inspraakorgaan van obs De Zwaan, waarin vier ouders en vier leerkrachten zitting hebben. Beide locaties zijn vertegenwoordigd. Als MR-lid praat je mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Over verschillende zaken heb je advies- en/of instemmingsbevoegdheid.

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), deze bestaat uit leerkrachten en ouders, gekozen uit de openbare basisscholen binnen de Haarlemmermeer en meestal een afgevaardigde van de SOPOH. Eens in de ongeveer zeven weken komen de leden van de MR bij elkaar voor een vergadering, deze zijn openbaar.

Bij een klacht wordt u eerst verwezen naar de leerkracht of naar de directeur. Wanneer u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, wendt u zich dan tot één van de MR-leden.

De MR op Obs De Zwaan bestaat uit 8 leden. Vier hiervan komen uit de personeelsgeleding, dit zijn Stefan Mes (leerkracht 5/6), Daniëlle Visser (leerkracht 4) Merel van der Raad (leerkracht groep 3) en Martin van Gulik (leerkracht groep 8). De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door Bryan Markus, Jessica van de Wal, Lesley Kooman en Barbara Peters.