Missie

OBS de Zwaan is een openbare basisschool, dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof- of levensovertuiging. Onze missie is om een stabiele omgeving te bieden waar de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar toe komen. Dit vormt volgens ons de basis om tot leren te komen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en hebben daarbij oog voor de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.

Visie

Onze kinderen worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs maar ook
op de maatschappij van de toekomst. Zij ontwikkelen niet alleen kennis en
vaardigheden, maar ontwikkelen zich nadrukkelijk als een unieke
persoonlijkheid met respect voor een ander. Daarnaast ontwikkelen
zij zich sociaal-emotioneel, maar verwerven ook competenties
als samenwerken, zelfstandigheid, reflectief vermogen, effectiviteit en
verantwoording nemen. Oftewel de 5 kernwaarden vanuit Dalton. In ons
onderwijs krijgen onze kinderen, binnen heldere kaders, het
vertrouwen, de ruimte en de vrijheid om
zelfstandig, nieuwsgierig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.
Hiermee worden zij mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Het onderwijs op De Zwaan wordt, naast de 5 kernwaarden vanuit Dalton, ook
gekenmerkt door een veilige leeromgeving en een veilig pedagogisch klimaat.
Waarin respect voor verschillen en normen en waarden centraal staan. Elk
kind wordt in onze school ‘gezien’. We gaan uit van de onderwijsbehoefte van
onze kinderen en houden rekening met talenten en mogelijkheden. We bieden
daarbij passende zorg voor alle niveaus.

Daarnaast is ons onderwijs toekomstgericht en flexibel. Onze kinderen krijgen
eigen regie en ruimte in een context van heldere afspraken tussen kind en
leerkracht. Onze kinderen werken met elkaar samen op een wijze waarin
feedback geven en ontvangen van belang is. Door gerichte samenwerking
leren onze kinderen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en
anderen steeds beter kennen.

We maken ons onderwijs graag samen, vanuit de driehoek kind-ouderleerkracht en natuurlijk ook met andere onderwijspartners.
We bereiken dit door de volgende 5 uitgangspunten:
1. De principes van Dalton als doorgaande lijn in de school te
gebruiken
2. Kinderen leren zelfsturend, zelfstandig en zelfredzaam te zijn.
3. Als team voor een uitdagende, gevarieerde speel-en leeromgeving te
zorgen, waarbij structuur het uitgangspunt is
4. Samen met ouders de ontwikkelbehoeften van het kind in kaart te
brengen
5. De kwaliteiten van leerkrachten, kinderen en van ouders optimaal te
benutten

KERNWAARDEN
Daltononderwijs is geen methode of een systeem maar een manier van
omgaan met elkaar, het is een manier van leven. Deze grondhouding komt tot
uiting in vijf Daltonkernwaarden. Vanuit deze waarden geven wij zodanig vorm
en inhoud aan ons onderwijs, dat elk kind zich prettig voelt in school en hier
ook wil leren en zich ontwikkelen. Het zijn de bouwstenen van onze visie op
goed onderwijs:
Reflectie
Effectiviteit
Verantwoordelijkheid
Samenwerken
Zelfstandigheid

We willen onze leerlingen zelfvertrouwen en leerplezier geven door hen zelf te laten werken en te laten ontdekken. We hanteren vele verschillende uitdagende en activerende werkvormen, zoals: samenwerken, zelfstandig werken, groepsopdrachten, groep doorbrekende activiteiten, werkstukken maken, projecten, excursies en gastlessen. We streven naar onderwijs dat uitdagend en boeiend is, onder meer door de leerlingen werk te laten doen dat aansluit bij hun eigen niveau, door aantrekkelijk en up-to-date lesmateriaal en enthousiaste leerkrachten. Daarnaast willen we onze leerlingen zoveel mogelijk al doende laten ervaren. Zo maken we uitstapjes op het gebied van cultuur- en natuureducatie. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van een museum of een voorstelling op school, een bezoek aan de kinderboerderij of moestuintjes.

We stimuleren onze leerlingen om geleidelijk aan steeds zelfstandiger te werken. Dit doen we door middel van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Zo werken de kinderen van groep 1 t/m 8 met een weektaak. We leren onze leerlingen zo om zelf hun werk te plannen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Daarbij speelt de leerkracht een activerende en coachende rol.

Op OBS De Zwaan werken we met de Kanjertraining, hiermee behouden we de veilige en goede sfeer in de groepen en in de school. We hebben oog voor elkaar en zijn ons bewust van onderlinge verschillen en gaan daar respectvol met elkaar mee om. Om dit te borgen liggen deze afspraken vastgelegd in ons ‘pestprotocol’.