Missie

OBS de Zwaan is een openbare basisschool, dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof- of levensovertuiging. Onze missie is om een stabiele omgeving te bieden waar de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar toe komen. Dit vormt volgens ons de basis om tot leren te komen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en hebben daarbij oog voor de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.

Visie

De Zwaan is een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich
te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen
en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek
waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen.
Mogelijkheden om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld
worden steeds meer benut. Net zoals een zwaan kan wisselen van route zo
kunnen we kinderen begeleiden om ook van route te wisselen gedurende hun
leerproces.

KERNWAARDEN
Daltononderwijs is geen methode of een systeem maar een manier van
omgaan met elkaar, het is een manier van leven. Deze grondhouding komt tot
uiting in vijf Daltonkernwaarden. Vanuit deze waarden geven wij zodanig vorm
en inhoud aan ons onderwijs, dat elk kind zich prettig voelt in school en hier
ook wil leren en zich ontwikkelen. Het zijn de bouwstenen van onze visie op
goed onderwijs:
Reflectie
Effectiviteit
Verantwoordelijkheid
Samenwerken
Zelfstandigheid

We willen onze leerlingen zelfvertrouwen en leerplezier geven door hen zelf te laten werken en te laten ontdekken. We hanteren vele verschillende uitdagende en activerende werkvormen, zoals: samenwerken, zelfstandig werken, groepsopdrachten, groep doorbrekende activiteiten, werkstukken maken, projecten, excursies en gastlessen. We streven naar onderwijs dat uitdagend en boeiend is, onder meer door de leerlingen werk te laten doen dat aansluit bij hun eigen niveau, door aantrekkelijk en up-to-date lesmateriaal en enthousiaste leerkrachten. Daarnaast willen we onze leerlingen zoveel mogelijk al doende laten ervaren. Zo maken we uitstapjes op het gebied van cultuur- en natuureducatie. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van een museum of een voorstelling op school, een bezoek aan de kinderboerderij of moestuintjes.

We stimuleren onze leerlingen om geleidelijk aan steeds zelfstandiger te werken. Dit doen we door middel van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Zo werken de kinderen van groep 1 t/m 8 met een weektaak. We leren onze leerlingen zo om zelf hun werk te plannen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Daarbij speelt de leerkracht een activerende en coachende rol.

Op OBS De Zwaan werken we met de Kanjertraining, hiermee behouden we de veilige en goede sfeer in de groepen en in de school. We hebben oog voor elkaar en zijn ons bewust van onderlinge verschillen en gaan daar respectvol met elkaar mee om. Om dit te borgen liggen deze afspraken vastgelegd in ons ‘pestprotocol’.