Allereerst hopen we dat u uw klacht bespreekbaar maakt met de groepsleerkracht van uw kind(eren). Mocht u daar onvoldoende gehoor vinden dan kunt u uiteraard terecht bij de directie. Dit geeft ons de mogelijkheid om zo snel mogelijk te reageren. Mocht dit niet volstaan, dan is er de klachtenregeling.

Klachtenregeling

Onderwijsinstellingen zijn sinds 1998 verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen. Ook Sopoh (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer) beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat.Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen. De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden van de school. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld.

Contactpersoon

Alle scholen die onder Sopoh vallen beschikken over contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en zorgen voor een goede nazorg. Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben zij hiervoor een speciale training gehad. De contactpersoon van onze school is: Sanne Heijma.

Externe vertrouwenspersoon

Indien de contactpersoon u door verwijst naar de externe vertrouwenspersoon of u neemt uit eigen initiatief contact op, gaat de externe vertrouwenspersoon na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zo nodig bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten. De externe vertrouwenspersoon van Sopoh is mevrouw Bernadette Hes. Zij heeft ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtbehandeling. U kunt haar telefonisch of per email bereiken.

T: +31(0)625538458
bernadette@gmail.com

Landelijke klachtencommissie

Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Sopoh is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie in Utrecht. De afspraken en regels die gelden bij het inschakelen van deze commissie kunt u lezen op http://www.onderwijsgeschillen.nl. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen. Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag staan uitgebreider beschreven in de onderwijsgids die u van het ministerie van O.C. en W. ontvangen heeft.

Onderwijsinspectie

Voor informatie over de inspectie kunt u terecht bij: Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt van de vertrouwensinspectie is 0900-1113111 (lokaal tarief)